Regulamin Zwiedzania

 

 

 

Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

§1

Postanowienia ogólne

1.       Zwiedzanie Zakładu jest organizowane przez Instytut Nauk Ekonomiczno-Społecznych

2.       Warunkiem zwiedzania zakładu jest przesłanie karty zgłoszenia na mail biuro@forumpaliwalternatywnych.pl

3.       Przesłanie zgłoszenia o którym mowa w § 1 punkcie 2 jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu zwiedzania Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach

§ 2

Warunki i zasady wejścia na teren zakładu produkcyjnego

1.       Pojedyncza grupa nie może być większa niż 30 osób.

2.       Zwiedzanie zakładu może się odbywać tylko po wyznaczonej trasie w obecności osoby oprowadzającej wskazanej przez Master Odpady i Energia Sp. z o. o.

3.       Wszystkie osoby zwiedzające zakład mają w obowiązku noszenia podczas zwiedzania odblaskowej kamizelki oraz kasku udostępnionych przez Master Odpady i Energia Sp. z o. o.

4.        Osoba oprowadzająca grupę ma prawo odmówić wejścia na zakładu osobom, w stosunku, do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.

5.       W halach produkcyjnych obowiązuje zakaz dotykania części metalowych lub innych chyba, że oprowadzający zdecyduje inaczej.

6.       Podczas zwiedzania zakładu MZKZOK w Tychach obowiązuje zakaz palenia papierosów.

7.       Podczas zwiedzania zakładu MZKZOK w Tychach uczestnik zwiedzania musi stosować się do Ogólnych Zasad BHP i ppoż. obowiązujących na ternie MZKZOK oraz następujących zasad:

§  nie wolno dotykać maszyn i urządzeń

§  należy unikać bezpośredniego kontaktu z odpadami

§  nie wolno spożywać posiłków ani pić napoi podczas zwiedzania

§  na terenie Zakładu zabrania się używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu

§  zabrania się zwiedzającym samowolnego oddalania się od grupy

§  zabrania się wnoszenia jakichkolwiek rzeczy z terenu zakładu

§  zabrania się wykonywania zdjęć, filmików, relacji itp.

8.       Na terenie zakładu MZKZOK w Tychach istnieje wzmożony ruch samochodów ciężarowych, wózków widłowych oraz innych pojazdów uczestniczących w procesie produkcji. Każdy taki pojazd jest uprzywilejowany, uczestnicy wycieczki są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa, oraz do niezakłócania procesu produkcji.

9.       MZKZOK w Tychach nie ponosi odpowiedzialności za:

§  pozostawione przez zwiedzających przedmioty na terenie zakładu

§  szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nie przestrzegania niniejszego regulaminu i powszechnych zasad bezpieczeństwa

10.   Od zwiedzających wymaga się odpowiedniego stroju, w szczególności zakrytego płaskiego obuwia z twardą podeszwą

11.   Zastrzega się, że organizator nie zwraca kosztów prania ubrania oraz ewentualnych uszkodzeń odzieży

12.   Osoba oprowadzająca ma prawo do przerwania zwiedzania Zakładu w przypadkach rażącego łamania zasad bezpieczeństwa lub nieprzestrzegania zasad regulaminu


 

KARTA ZGŁOSZENIA

ZA ZWIEDZANIE INSTALACJI

MIĘDZYGMINNEGO ZAKŁADU KOMPLEKSOWANIA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W TYCHACH ul. Lokalna 11

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko

 

miejscowość, data

Nazwa instytucji

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

 

ü  zapoznałem się z treścią Regulaminu zwiedzania Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

ü  zobowiązuje się przestrzegać zapisów Regulaminu zwiedzania Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

ü  przyjmuję do wiadomości, że organizator zwiedzania nie ponosi kosztów prania odzieży

ü  przyjmuję do wiadomości, że na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych nie wolno wykonywać zdjęć, filmików, relacji itp.

 

 

 

 

 

Pobierz Regulamin Zwiedzania i kartę zgłoszenia